[TED Talks] Dan Pink on the surprising science of motivation

Inspiring Clips / 25 August 2009 / 40

สรุปเรื่องที่คุณ Dan Pink พูดคร่าวๆใน TED Talks ว่า

ที่ผ่านมาคนเข้าใจว่าสิ่งที่ธุรกิจพยายามกระตุ้นสร้างแรงจูงใจกับพนักงา่นด้วยรางวัลนั้น

ไม่ได้ผลเสมอไป…

แล้วผลการทดลองทางวิทยศาสตร์ก็สรุปอย่างนั้น

รางวัลจะ้กระตุ้นให้ผลดีเมื่องานนั้นเป็นงานที่ง่ายๆ ทำแบบใช้ทักษะ

แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ต้องใช้จินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ รางวัลไม่ใช่สิ่งจูงใจที่ได้ผลนัก

ไม่ว่ารางวัลนั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม…

คุณ Dan Pink เชื่อว่าจะกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหาหรือทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่มาจากการจัดการ (management)

แต่มาจากการให้อิสระ และอำนาจพนักงานในการทำงาน หรือ แก้ปัญหานั้น

อย่างเช่นที่ Google ให้พนักงานใช้เวลา 20% ไปคิด หรือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจ ที่ไม่ใช่งานที่ตัวเองต้องทำอยู่

ผลที่ได้ออกมาก็น่าพอใจ เพราะกว่าครึ่งของนวัตกรรมใหม่ๆ ก็มาจากสิ่งที่พนักงานคิดและทำในเวลา 20% นั้น

คุณเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับไอเดียนี้ก็ฝากแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้นะครับ…