แนะนำหนังสือ: Quiet Leadership ของ David Rock

เป็นหนังสือน่าสนใจอีกเล่มที่อยากแนะนำจนลองอัดเป็นคลิปเลย