แนะนำหนังสือ: Quiet Leadership ของ David Rock

เป็นหนังสือน่าสนใจอีกเล่มที่อยากแนะนำจนลองอัดเป็นคลิปเลย

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.