Save Change

ถ้าเปรียบชีวิตเป็นเหมือนการเขียนโปรแกรม

คำพูด หรือการกระทำแต่ละอย่างของคุณ คือการเขียน code หรือคำสั่งแต่ละบรรทัด

ผลของโปรแกรม คือผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ

คำถามคือ.. ทุกวันก่อนนอนคุณอยาก save change โปรแกรม(ชีวิต)ของคุณมั้ย?

ถ้าไม่ เป็นเพราะอะไร?

ถ้าคิดแล้วไม่อยาก save change โปรแกรมวันนี้ของเราก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะพรุ่งนี้คุณจะมีโอกาสได้เขียนใหม่

สิ่งที่ท้าทายคือ จะเขียน code อย่างไรให้เราอยาก save change ทุกวัน

#NerdMode

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.